Franczyzowy biznesplan (część II)

Ustaliliśmy już, że franczyzowy biznesplan to podstawowy dokument, dzięki któremu zwiększamy nasze szanse na przyjęcie do wybranej przez siebie sieci franczyzowej, a więc otwarcie własnego biznesu pod znanym szyldem. Wobec tego, jeśli mamy już gotową pierwszą połowę biznesplanu z podziałem na wstęp, informacje o franczyzobiorcy, opis rynku oraz lokalu, najwyższa pora przejść do opisu kolejnych elementów.

Personel

Bez zaangażowania ludzi, czyli zgranej kadry pracowników żadna działalność nie ma prawa bytu. W związku z tym w biznesplanie należy przedstawić kierownictwo lokalu oraz pracowników i ich kwalifikacje. To miejsce na krótką charakterystykę każdego menedżera - informacje o jego wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i zajmowanych dotychczas stanowiskach. Warto również przedstawić swój pomysł na strukturę zatrudnienia w firmie.

Plan marketingowy

Istotne, aby biznesplan zawierał również plan celów marketingowych - propozycję działań promocyjno-reklamowych i wygląd nowego punktu. W tym przypadku trzeba jednak wziąć pod uwagę, że należy stosować się do zasad określonych przez franczyzodawcę w podręczniku operacyjnym i umowie franczyzowej.

Źródła zaopatrzenia

Pomimo tego, że zazwyczaj to franczyzodawca określa system dostaw, dobrze widziane jest, gdy franczyzobiorca zaproponuje posiadane źródła dostaw towarów lub surowców.

Informacje finansowe

W tej części biznesplanu franczyzobiorca powinien opisać budżet, jakim dysponuje (środki własne i pochodzące z kredytów), określić kwoty przeznaczone na działalność, a także wskazać źródła rezerw finansowych. Należy zawrzeć tu również analizę przepływów finansowych (przewidywana wielkość sprzedaży, pomniejszona o główne koszty) oraz wyszczególnić wydatki (kwoty na rzecz franczyzodawcy, cenę czynszu, dostaw, wynagrodzeń pracowników, bieżące opłaty za energię, wodę itp.).

Załączniki

Załączniki to ostatnia część każdego biznesplanu, również biznesplanu franczyzowego. To miejsce na zamieszczenie wszelkich dokumentów dodatkowych. Przykładowo mogą to być kopie umów kredytowych bądź też CV pracowników. Stanowią one uszczegółowienie informacji zawartych w poszczególnych punktach biznesplanu.

Gazetki:

Twój biznes w 2020 roku!

Nasi partnerzy: